Pedagogiek

Kinderopvang de Wonderberk is opgericht vanuit het ideaal om een bijzondere kinderopvang te creëren. Een kinderopvang waar kinderen kunnen spelen, onderzoeken, ontdekken en zich ontwikkelen. Een kinderopvang waar kinderen zichzelf mogen zijn en waar aandacht voor ze is door naar ze te kijken en goed naar ze te luisteren. De leidsters en medewerkers van de Wonderberk werken volgens de antroposofische pedagogiek. Wij zien ieder kind als een uniek persoon en voelen ons verantwoordelijk voor en betrokken bij de ontwikkeling van ieder kind. De wijze waarop wij de kinderen benaderen is geïnspireerd op de opvoedkundige uitgangspunten uit de antroposofie (samenstelling van 'anthropos'; mens en 'sophia'; wijsheid). Deze filosofie is ontwikkeld door Rudolf Steiner waarin onder andere het geloof in de eigen, unieke ontwikkeling van ieder kind voorop staat.

Bij de opvoeding en ontwikkeling van het jonge kind vanuit antroposofisch perspectief zijn de volgende thema's belangrijk en typerend:

Rust en ritme

Rust, ritme en de steeds terugkerende herhaling hiervan dragen bij aan de ontwikkeling van een gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen. Een klein kind gedijt goed in een sfeer van rust. Dankzij een ritmisch opgebouwde dagindeling, dat tevens rekening houdt met het dagritme dat de kinderen thuis gewend zijn, ontstaat er structuur en rust in de groep. Momenten van activiteit worden afgewisseld door momenten van rust; inademing en uitademing. Het jaar kent ook een ritme en hieraan wordt uitgebreid aandacht besteed door het vieren van de jaarfeesten. Deze feesten geven onze verbondenheid met onze natuur en cultuur weer en worden voor de (jonge) kinderen innerlijk voelbaar gemaakt door hen verhalen, liedjes, spelletjes en activiteiten aan te bieden die op deze jaarfeesten geënt zijn. Ook komt het verloop van de seizoenen terug in de aankleding van de groepsruimtes. Onder andere door middel van het zorgvuldig opmaken van de zogenaamde seizoenstafel die in iedere groepsruimte een prominente plaats inneemt.

Nabootsing

Het kleine kind bootst de volwassenen in zijn nabije omgeving na waardoor het zich allerlei handelingen en gewoontes eigen maakt zoals lopen en spreken maar ook de manier waarop je als volwassene met elkaar en bijvoorbeeld met de spullen om je heen omgaat. Het is juist hierom uitermate belangrijk dat de leidsters de kinderen voorleven handelingen met aandacht te doen zodat het kind vanuit zijn/haar eigen enthousiasme vanzelf graag meedoet. Nabootsingswaardig gedrag voorleven, zowel de handelingen zelf maar ook de innerlijke houding, is zicht- en voelbaar voor de kinderen en nodigt hen zodoende vanzelf uit mee te doen aan bijvoorbeeld kleine huishoudelijke werkjes.

Respect, eerbied en dankbaarheid

Kinderen maken deel uit van hun omgeving. Wij willen de graag kinderen respect bijbrengen voor mensen, dieren, natuur, milieu, materialen en andere culturen. Respect, eerbied, liefde en dankbaarheid zijn dan ook kernwaarden die wij belangrijk vinden en derhalve voorleven. Door samen met de kinderen met verwondering te kijken naar bijvoorbeeld hoe een sneeuwvlokje op je winterwant neervalt of de eerste lentebloemen ontluiken, wek je bij het kind (en bij jezelf!) een gevoel van blijdschap en eerbied.

Zintuigontwikkeling

Door middel van de zintuigen komen we in contact met onszelf en met de buitenwereld. Het kleine kind is nog één en al zintuig; alle indrukken komen ongefilterd binnen. Het jonge kind heeft nog niet geleerd de verschillende zintuiglijke indrukken 'naar waarde’ te schatten en te negeren wat minder goed voor hem/haar is. Alles wordt door het jonge kind opgenomen. We proberen die onbevangenheid te behouden en te behoeden door te waken over de kwaliteit van de zintuiglijke indrukken. Onze inrichting en kleurgebruik in de ruimtes, voeding, keuze van materialen en de hoeveelheid speelgoed zijn daarop zorgvuldig afgestemd. Bij de ontwikkeling van het kleine kind staan de tastzin, bewegingszin, evenwichtszin en levenszin centraal. Een goede ontwikkeling van de tastzintuig geeft vertrouwen in de wereld. Hierbij is dus de kwaliteit van het aangeboden materiaal belangrijk en daarom kiezen wij bewust voor natuurlijke materialen.

Tot 1 september 2018 hebben wij 4 verticale groepen met 0-4 jarigen. Na 1 september 2018 verandert dit in 4 horizontale groepen: 2 babygroepen van 0-2 jaar en 2 dreumes/peutergroepen van 1,5 tot 4 jaar. We behouden 1 verticale groep van 0-4 jaar. Wij hebben hiervoor gekozen als antwoord op de IKK wettelijke maatregelen van het kabinet: per 1-1-2019 verandert het kind-leidster ratio.

 

 

De groepsruimte is een weerspiegeling van een huiselijke omgeving. Dit biedt het kind geborgenheid, duidelijkheid en vertrouwen.

Onze Pedagogisch medewerkers voldoen minstens aan de landelijke opleidingseisen voor de kinderopvang maar de meesten zijn hoger opgeleid. Zij worden onder andere geselecteerd op deskundigheid, ervaring en creativiteit.

De voeding die wij aanbieden is uitsluitend biologisch(-dynamisch).

Elk kind is uniek met zijn “eigen-aardigheden” talenten en kwaliteiten. Wij stimuleren de kinderen om dingen zelf te ontdekken, zonder invulling van een volwassene. Waar nodig moedigen wij de kinderen aan met en een steuntje in de rug maar nooit door middel van opdrachten. Op deze manier bouwt een kind zelfvertrouwen en zelfrespect op zodat ze een positief zelfbeeld ontwikkelen en mogen worden wie zij zijn.

Buiten spelen is een vast onderdeel van het dagritme ongeacht de weersomstandigheden. Wanneer het regent gaan de kinderen toch even naar buiten met regenjas en kaplaarzen aan. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk; wanneer het stormt en 'code rood' is afgegeven of het bijzonder glad is in de tuin blijven de kinderen uiteraard binnen.

Voor meer informatie over onze werkwijze, klik hier voor het beleidsplan.

Neem gerust contact met ons op voor verdere informatie over de Wonderberk!